Bilişsel Yaklaşım

Bilisel1960’larda psikoloji dünyasında davranışçı kuram egemendi. Fakat bu egemenlik, 70’lerde sarsılmaya başlamış ve davranışçılık yerini yavaş yavaş bilişsel kurama bırakmıştır. Bu düşüşün nedeni, davranışçılıkla açıklanamayan bulguların ortaya çıkmasıdır. Bu, daha kapsamlı bir kurama ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Bilişsel kuram burada ise tam olarak burada devreye girmektedir.

Davranışçılığın göz ardı ettiği duygu ve düşünceleri bilişsel kuram odak noktası olarak almıştır (Türkçapar, Sungur ve Sargın, 2011).

         Bilişsel psikoloji düşünme, hissetme, öğrenme, anımsama, karar verme, dil, problem çözme ve yargılama gibi zihinsel süreçlerin daha çok düşünce yapılarıyla incelenmesine dayanır. Son yirmi yıldır kognisyonların yeterli olmadığı düşüncesi yayılmaya başlamıştır (Power, 2009). Her kognitif sisteminin duyguya ihtiyacı vardır. Duygu, kognitif sisteme yön verir (Power, 2009). Duygu ve biliş, hissetmek ve düşünmek, birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle duyguların bilişsel psikolojideki, yaklaşımdaki ve terapideki rolü yadsınamaz.

         Bilişsel terapi, bilişsel kuramdan yola çıkarak Aaron Beck ve Albert Ellis tarafından oluşturulmuştur. Başlangıçta depresyon ve anksiyete bozukluklarının tedavisi için geliştirilmiştir ama daha sonra panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, somatoform bozukluklar ve psikotik bozuklukların tedavisini de içerecek şekilde geliştirilmiştir (Türkçapar ve ark, 2011). Bilişsel terapide öncelikle duygu, davranış ve düşünceler arasındaki bağlantıları saptamaya çalışılır. Daha sonra ise düşünceler üstünde odaklanarak bireyin yaşantılarını daha gerçeğe uygun bir biçimde yorumlamasına yardımcı olunmaya çalışılır (Türkçapar ve ark, 2011).

Kaynak

·   Power, M. J. (2009). Cognitive psychopathology: The role of emotion. Analise Psicologica, 2 (XXVII).

 

·   Türkçapar, H., Sungur, M., Sargın, E. (2011). Bilişsel davranışçı terapiler. Psikoterapi yöntemleri: Kuramlar ve uygulama yönergeleri. Ankara: HYB yayınları.

 

Psk. Sevilay Gül

Module 1

Kurumsal Danışmanlık

Module 2

Eğitim Danışmanlığı

Module 3

Aile Danışmanlığı

Web Analytics